சிறுகதை

சாதகமாகாத ஜாதகம் கட்டங்கள் | ராஜா செல்லமுத்து

பிரபாகரன் எந்த வேலை செய்தாலும் ஜாதகத்தைப் பார்க்காமல் செய்ய மாட்டார். அவரும் ஜாதகமும் ஒட்டிப்பிறந்த ரெட்டைக் குழந்தைகள் போல காலையில்…

நல்லது செய்யப் போய்….! | ராஜா செல்லமுத்து

ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்க்கை மைதானத்தில் சுயநலச்சூரியன் தான் சுரீரென்றுச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்தக்கோட்பாட்டு எதுவும் இல்லாமல் வாழ்பவன் நரேன் . விவேகானந்தரின்…

1 2 18