சிறுகதை

ஒரு தாயின் பண ஆசை | மு.வெ.சம்பத்

நேர்மையாக இருந்தார்; அதிகாரிகளின் நெளிவு சுளுவிற்கு வளைந்து கொடுக்க வில்லை. அதனால் ஜெகந்நாதனை அடிக்கடி வேறு ஊர்களுக்கு மாறுதல் செய்தார்கள்….

என்னோட நட்சத்திரா | ராஜா செல்லமுத்து

உள்ளம் பார்க்கும் காதல் வேறு. உடல் பார்க்கும் காதல் வேறு. இரண்டிருக்கும் எத்தனையோ வித்தியாசங்கள் விரவிக் கிடக்கின்றன. சுந்தரின் காதல்…

சுகம் எது ? | செருவை நாகராஜன்

பட்டுக்கோட்டையில் ரெயில் நின்றது. வண்டியில் ஏறுவோர், இறங்குவோர் எழுப்பிய கூச்சலும் உணவுப் பண்டங்களை விற்கும் சிறுவர்களின் கூச்சலும் சேர்ந்து அங்கு…