சிறுகதை

மனிதர்களில் இத்தனை நிறங்கள் | ராஜா செல்லமுத்து

யாரும் இல்லையென்று கேட்டு வந்தால் உடனே அள்ளிக் கொடுக்கும் குணம் படைத்தவர் தமிழ்செல்வன். ஈரநெஞ்சம் படைத்த வள்ளல் என்றே அவரைச்…