வாழ்வியல்

மின் உற்பத்தி நிலையங்களின் வகைகள் என்னென்ன?

தமிழகத்தில் உள்ள மின் உற்பத்தி நிலையங்களையும் அவைகளில் மின்சாரம் எம்முறைகளில் தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம். மின்உற்பத்தி நிலையங்கள் (Power Generating Plants)

தற்போது நடைமுறையில் ஏழு வகையான மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் நம் நாட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் மூலம் சுமார் 7000MW மின்சாரமானது தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

மின் உற்பத்தி நிலையங்களின் வகைகள் வருமாறு:–

நீர் மின்நிலையம், அனல் மின்நிலையம், அணு மின்நிலையம் , வாயு மின்நிலையம், டீசல் மின்நிலையம் , சூரிய ஒளி மின்நிலையம் , காற்றாலை மின் நிலையம் ஆகியவை ஆகும் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *