வாழ்வியல்

உடலிலுள்ள தசைகளும் அதன் செயல்பாடுகளும்–1

உடலுக்கு உருவம் கொடுப்பதற்கு எலும்புகளும் அவற்றோடு இணைந்த தசைகளும் உதவுகின்றன. மனித உடலில் 600-க்கும் மேற்பட்ட தசைகள் இருக்கின்றன. ஒரு தசையை எலும்போடு இணைப்பதற்குத் தசைநாண் (Tendon), பிணையம் (Ligament), திசுப்பட்டை (Aponeurosis), மசகுப்பை (Bursa), மூட்டுப்படலம் (Synovial sheath) ஆகியவையும் உள்ளன. எலும்பு தவிர, தசையோடு இணைந்துள்ள இவை அனைத்தும் சேர்ந்ததுதான், ‘தசை மண்டலம்’ (Muscular system).

தசைகளில் சட்டகத் தசை (Skeletal muscle), மென் தசை (Smooth muscle), இதயத் தசை (Cardiac muscle) என மூன்று வகை உண்டு. எலும்போடு இணைந்து அசைவுகளுக்கு உதவும் தசைகள், சட்டகத் தசைகள். உதாரணம், கை, கால், கழுத்து, வயிறு, முதுகுத் தசைகள். எலும்போடு இணையாத தசைகள், மென் தசைகள். உதாரணம், குடல் தசைகள், ரத்தக்குழாய் தசைகள்.

இதயத் தசை இதயத்தில் மட்டுமே உள்ளது. இது நம் ‘உயிர் காக்கும் தசை’. உடலில் உயிர் இருக்கும்வரை ஓய்வில்லாமல் இயங்கும் தனித்தன்மையுள்ள ஒரே தசை இது மட்டுமே. இதற்கு இன்னொரு சிறப்பும் உண்டு. இதயம் துடிப்பதற்குத் தேவையான மின்சாரத்தைத் தயாரித்துக் கொடுப்பதும் இதுதான்! உடலில் வேறு எந்தத் தசையிலும் மின்சாரம் தயாராவதில்லை.

தசைகள் இயங்கும் முறையைப் பொறுத்து இயக்குத் தசைகள் (Voluntary muscle), இயங்குத் தசைகள் (Involuntary muscle) எனவும் பிரிக்கின்றனர். முதலாவதை நம் விருப்பத்துக்கு இயக்க முடியும். சட்டகத் தசைகள் எல்லாமே இயக்குத் தசைகள்தான். நடக்க விரும்பினால் நடக்கவும், உட்கார விரும்பினால் உட்காரவும் இவற்றை நம்மால் இயக்க இயலும். ஆனால், மென் தசைகளும் இதயத் தசைகளும் அப்படி இல்லை; இவை நம் விருப்பத்துக்குக் கட்டுப்படாதவை; மூளையின் கட்டளைப்படி இயங்குபவை. இதனால் இவை இரண்டும் இயங்கு தசைகள்.

சட்டகத் தசை ஒவ்வொன்றிலும் தொடக்க முனை (Origin), செருகு முனை (Insertion), தசைத் திரள் (Muscle belly) என மூன்று பகுதிகள் உண்டு. பெரும்பாலான தசைகள் எலும்பு மூட்டுகளில்தான் இணைகின்றன. ஓர் எலும்பு அசையும்போது, அங்குள்ள தசையின் செருகு முனைதான் அசையும்; தொடக்க முனை அசையாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *