வாழ்வியல்

பாக்டீரியா செல் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தும் நொதி கண்டுபிடிப்பு

பாக்டீரியா செல் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தும் நொதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் மையத்தின் (CCMB) விஞ்ஞானிகள் பாக்டீரியாவின் செல் சுவர்களை உடைக்க பயன்படும் ஒரு புதிய நொதியை கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது நோய்எதிர்ப்பு மருந்துகள் மூலமாக பாக்டீரியா செல்சுவர் எதிர்ப்பு மருந்தை செலுத்தும் ஒரு புதிய வழியை வழங்குகிறது.

அரிசியை பயன்படுத்தி உறிஞ்சு குழாய் வடிவமைப்புதென் கொரிய நிறுவனமான Yeonjigonji, உலகின் முதல் அரிசி மூலம் தயாரிக்கும் உறிஞ்சு குழாய்யை வடிவமைத்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *