வாழ்வியல்

தரிசு நிலங்களை மேம்படையச் செய்யும் ஆடாதோடைச் செடிகள்

ஆடாதோடை புதர் செடி வகையைச் சார்ந்தது. உயரமான, அதிகக் கிளைகளைக் கொண்ட அடர்த்தியான தாவரம். வெயிலிலும் பசுமை மாறாத கரும்பச்சை நிறமான ஈட்டி போன்ற இலைகள், புதர் போன்ற செடி அமைப்பு, நுனியில் வெள்ளையாக உள்ள கொத்தான பூக்களைக் கொண்டு ஆடாதோடை தாவரத்தை எளிதில் இனம் காணலாம்.

ஆடாதோடை தாவரத்தில் நுனியில் கொத்தான இலைகளைப் போன்ற அமைப்புடைய பூவடிச் செதில்களில் பூக்கள் பூக்கும். ஆடாதோடை பழங்கள், 4 விதைகளுடன் காணப்படும், விதைகள் உலர்ந்து வெடிக்கும் வகையைச் சார்ந்தவை.

தமிழ்நாடு எங்கும் ஆடாதோடை விளைகின்றது. கிளைகளை வெட்டி நட்டாலே முளைத்துக் கொள்ளும் தன்மையை கொண்டுள்ளது. கிராமங்களில் வேலிகளிலும் தரிசு நிலங்களிலும் ஏராளமாகக் காணப்படுகின்றது. தரிசு நிலங்கள் மேம்பட ஆடாதோடைச் செடிகளை நட்டு வளர்க்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *