வாழ்வியல்

முதன்முறையாக பூமிக்கு வெளியே பால்வீதியில் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு!

Spread the love

பூமியிலிருந்து கால் பில்லியன் ஒளி ஆண்டிற்கு அப்பால் உள்ள பால் வீதி ஒன்றில், ஆக்சிஜன் இருப்பது முதன் முறையாக கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. எனினும் இந்த ஆக்சிஜன் ஆனது மூலக்கூற்று வடிவில் இருப்பதாக, ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர்.

ஆக்சிஜன் ஆனது அண்டவெளியில் அதிகமாக காணப்படும் வாயுக்களின் வரிசையில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. முதல் இடங்களில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் என்பன காணப்படுகின்றன.

இந்நிலையில் பூமியின் பால்வீதிக்கு வெளியே உள்ள மற்றுமொரு பால்வீதியில், ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது, உயிரினங்கள் பூமிக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய சாத்தியம் தொடர்பான ஆய்வுகளை மேலும் ஊக்குவிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *