செய்திகள் முழு தகவல் வருவது புரிகிறதா?

வருவது புரிகிறதா? பகுதி–13 : நம்பிக்கை இணையத்தில் பிசாட், பிரவுசர், வாலட்!

மா. செழியன் பெல்டெக்ஸ் பிளாக்செயின் தனி மனிதர்களும் அதிக அளவில் பயன்படுத்தி வரும் புதுமை தொழில்நுட்பத்துக்கு பாதுகாப்பான மாற்றாக, பி-சாட், மற்றும் பெல்டெக்ஸ் வாலட், பிஎன்எஸ் போன்றவற்றை அறிமுகப்படுதுவது பற்றி குறிப்பிட்டு இருந்தோம் அல்லவா? அவை தற்போதே, கூகுள் பிளே ஸ்டோர் மூலமாக இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில், அறிமுக நிலையில் (TRIAL VERSION) உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அறிமுக நிலை முடிந்து, முழு ஆற்றலோடு நடைமுறையிலுள்ள செயலிகள் போல் எளிமையாக பயன்படுத்தும் வகையில் சந்தைக்கு […]

Loading