சிறுகதை

பக்கத்து மாடி- ராஜா செல்லமுத்து

புதிதாக குடிவந்த வீட்டில் உடற்பயிற்சி செய்ய ஆரம்பித்தான் விஷ்ணு . முதலில் அது உடற்பயிற்சி இல்லை ; என்றாலும் பக்கத்து மாடியில் இருக்கும் பெண்ணைப் பார்ப்பதற்கு அவன் மாடியில் ஏறினான். விடிகிறதோ? இல்லையோ? பனி பூத்துக் கிடக்கும் அந்தக் குளிர்காலம் ; அதல் காலையில் எழுந்து அவன் உடற்பயிற்சி செய்யத் தவறுவதில்லை. அவன் உடற்பயிற்சியை விட பக்கத்து மாடிவீட்டுப் பெண்ணைப் பார்ப்பதிலேயே அவன் கவனம் நிறைந்தது. அதோடு உடற்பயிற்சியும் செய்து கொண்டிருந்தான். விடிகிறதோ ? இல்லையோ? தினமும் […]