சிறுகதை

கல்லூரி முதல்வர் அறிவுரை | கோவிந்தராம்

அன்று கல்லூரி முதல்வர் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவ –மாணவிகளை அழைத்து சில கட்டுப்பாடுளைக் கடைப்பிடித்தால் இந்தாண்டு அனைத்து பாடத்திலும் முழுமையாக…