சிறுகதை

சைவம் – ராஜா செல்லமுத்து

அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் அழகேசன் வீட்டிற்குத் தேவையான அசைவ உணவுக்கான மாமிசங்களை எடுத்து வந்தான். ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றால் அவர்கள் வீட்டில்…