சிறுகதை

மகிழ்ச்சி | ராஜா செல்லமுத்து

வயது முதிர்வின் காரணமாக வீட்டிலேயே முடங்கிப்போய்க் கிடக்கும் லிங்கத்திற்குப் போதும் போதுமென ஆகிவிட்டது. எப்படா வீட்ட விட்டு வெளியே போவோம்…