வாழ்வியல்

பூமியில் தங்கம், பிளாட்டினம் தோன்றியதும் இப்படித்தான்!

Spread the love

எந்த அணுவிலும் காலியிடம் நிறைய இருக்கிறது. ஒரு பெரிய மைதானத்தின் நடுவில் வைக்கப்பட்ட கால்பந்துதான் ஓர் அணுவின் மையக் கரு என்றால், எலெக்ட்ரான்கள் அந்த மைதானத்தின் விளிம்பில்தான் இருக்கும். அந்த அளவில் எந்த ஓர் அணுவிலும் காலியிடம் உண்டு. ஆனால் அணுவில் புரோட்டான், நியூட்ரான், எலெக்ட்ரான் என தனித்தனியே இல்லாமல் எல்லாமே நியூட்ரான்கள் என்றால், காலியிடம் அனைத்தும் நீங்கிவிடும்.

எனவேதான், நியூட்ரான் நட்சத்திரம் பயங்கர அடர்த்தியோடு இருக்கும். சூரியன் ஒரு நியூட்ரான் நட்சத்திரமாக மாறுவதால் அதன் எடை குறைவதில்லை. அதன் அளவு மட்டும்தான் குறைகிறது. எனவே, நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் மோதும்போது ஏராளமான அளவுக்கு நியூட்ரான்கள் வெளிப்படுகின்றன. இவை அண்டவெளியில் ஏற்கெனவே உள்ள அணுக்களுடன் மோதும்போது தங்கம், பிளாட்டினம் போன்ற அணுக்கள் உருவாகின்றன.

இந்த தங்கம், பிளாட்டினம் வகை அணுக்கள் மிக நுண்ணிய துணுக்குகளாக அண்டவெளியில் மிதந்து கொண்டிருக்கும். எனினும் அண்டவெளியில் வாயு வடிவிலான ஹைட்ரஜன்தான் அதிகம். ஒரு கட்டத்தில் இந்த ஹைட்ரஜன் ஒரு பெரிய முகிலாக ஒன்று திரண்டு நட்சத்திரமாக உருவெடுக்கும். அந்த நட்சத்திரத்தில் மேற்படி தங்கம், பிளாட்டினம் அணுக்களும் ஒரு வகை வாயுவும் அடங்கியிருக்கும். எனவே, நட்சத்திரம் முழு உருப்பெறும்போது கிரகங்களும் தோன்றும். அந்தக் கிரகங்களிலும் தங்கம் அடங்கியிருக்கும்.

ஆரம்பத்தில் நெருப்புக் குழம்பாக இருந்த கிரகங்கள் ஆறி கெட்டிப்படும்போது தோன்றும் பாறைகளில் தங்கம் இடம் பெற்றிருக்கும். பூமிக்குத் தங்கம் வந்தது அப்படித்தான். அந்தப் பாறைகளைப் பொடியாக்கி அதிலிருந்து நாம் தங்கத்தைப் பிரித்து எடுத்து நகைகளாக மாற்றி அணிந்துகொள்கிறோம். நாம் அணியும் அந்தத் தங்கம் என்றோ அண்டவெளியில் உற்பத்தியானதே.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *