வாழ்வியல்

காற்று, நீர், மண் வளங்கள், உயிரினங்களை பாதிக்கும் சுற்றுச்சூழல் மாசு நீக்கும் ஆராய்ச்சி

சுற்றுச்சூழல் மாசடைவதால் காற்று, நீர், மண் வளங்களும் அங்கு வாழும் உயிரினங்களும் பாதிப்புக்குள்ளாகி அதனால் சூழல் சமநிலை சீரற்றுப் போகும்.

சூழல் மாசினால் மண்ணில் வாழும் தாவரங்களும் விலங்குகளும் பல்வேறு வகையான பாதிப்புகளுக்கு உண்டாகிறது.

தற்பொழுது உலகை அச்சுறுத்தும் பத்து அச்சுறுத்தல்களில் சூழ்நிலை சீர்கேடும் ஒன்று என ஐக்கிய நாடுகள் அவை அறிவித்துள்ளது.

சூழல் மாசானது சில வேதியியல் பதார்த்தங்களாகவோ, அல்லது வெப்பம், ஒளி, ஒலி போன்ற சக்திகளாலானதாகவோ இருக்கலாம்.

பல்வேறு காரணங்களால் சூழல் மாசடைகின்றது. 1 காற்று 2. நீர் 3. மண் 4. கதிரியக்கப் பாதிப்பு 5. ஒலி 6. ஒளி 7. காட்சி 8 வெப்பம் ஆகியவை மாசடைகின்றன.

சுற்றுச் சூழல் மாசடைதலின் விளைவுகள் :–

1 மனிதனின் உடல்நலம் கெடும்

2 சுற்றுப்புறம் மாசடையும்

பல்வேறு வகையான வேதியியற் பொருட்களும் தூசியும் காற்றுமண்டலத்துக்கு வெளியேற்றப்படுவதன் மூலம் காற்று மாசடைகின்றது.

தற்காலப் போக்குவரத்து ஊர்திகளாலும் தொழிற்சாலைகளாலும் வெளிவிடப்படும் கார்பன் மோனாக்சைடு, கந்தக ஈராக்சைடு, குளோரோ புளோரோ கார்பன்கள், நைட்ரசன் ஆக்சைடுகள் என்பன காற்று மாசடைதலுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *