வாழ்வியல்

தண்ணீரில் இருந்து புதிய முறையில் மின் உற்பத்தி!

Spread the love

மின்சாரத்தினை உற்பத்தி செய்வதற்கு பல முறைகள் காணப்படுகின்ற போதிலும், இயற்கை முறையில் சுற்றுச் சூழலுக்கு பாதிப்பின்றி, மின்சாரத்தினை உற்பத்தி செய்வதற்கான வழிமுறைகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தற்போது நீரிலிருந்து மின்சாரத்தினை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருள் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், வீட்டின் சில தேவைகளுக்கு போதிய மின்சாரத்தினை உற்பத்தி செய்ய முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தவிர, அதிகமாக உற்பத்தியாகும் மின்சாரத்தினை அருகில் உள்ள வீடுகளுக்கும் பகிர்ந்தளிக்க முடியும். குறைந்தளவு நீரினைப் பயன்படுத்தி மின்சாரத்தினை உற்பத்தி செய்யும் “எலெக்ட்ரோகைனெடிக் ஸ்டிரீமிங் பொட்டன்சியல்” (electrokinetic streaming potential) எனும் இம் முறையினை, ஹவுகாத்தியிலுள்ள IIT நிறுவனத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்களே கண்டுபிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *