வாழ்வியல்

6 மில்லியன் ஆண்டுக்கும் குறைந்த வயதான புதிய கிரகம் கண்டுபிடிப்பு

வான வெளியில் 6 மில்லியன் ஆண்டுக்கும் குறைந்த வயதான புதிய கிரகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுபோன்ற உருவாக்க நிலையிலுள்ள கிரகத்தை ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல ஆண்டுகளாக தேடி வருகிறார்கள். இந்த நிலையில் முதல் முறையாக இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிடிஎஸ் 70 என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள குள்ள நட்சத்திரத்திற்கு துணைக்கோளாக இந்தப் புதிய கிரகம் சுற்றுகிறது. இந்த குள்ள நட்சத்திரத்திற்கு 10 மில்லியனுக்கும் குறைவான வயதே இருக்குமென்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணித்திருக்கிறார்கள்.

மேலும் இதன் துணைக்கோளின் வயது 5 முதல் 6 மில்லியன் வயதுகள் இருக்குமென்று தெரியவந்துள்ளது. இந்த புதிய கிரகம் தூசி, வாயுக்கள் சேர்க்கையினால் உருவாகி வருவதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள்.

வியத்தகு இக்கிரகத்தை விஞ்ஞானிகள் கூர்ந்து ஆராய்ந்து வருகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *