வாழ்வியல்

முக்கியமான அறிவியல் முன்னேற்றங்கள்

மனிதக்கருவை மாற்றியமைக்கும் தொழில்நுட்பம் :

அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் சாதனை

மனிதக்கருவை மாற்றியமைக்கும் தொழில்நுட்பத்தில்அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் சாதனை படைத்துள்ளனர். இதய நோய்க்கு வித்திடும் மரபணு ஒன்றை அந்தக் கருவிலிருந்து வெற்றிகரமாக அவர்கள் அகற்றினர்.

செயற்கையாக வளர்கிற திசுக்கள் மூலம் மனித உறுப்புகளை வளர்ப்பதற்கான பெரும் முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. உலகெங்கும் உள்ள நோயாளிகளுக்கு அது வரப்பிரசாதமாக அமையும்.

செயற்கைக் கருப்பையைப் பயன்படுத்தி, குறைப்பிரசவத்தில் பிறந்த ஆட்டுக்கு இவ்வாண்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. 37 வாரங்களுக்குக் குறைவான காலத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகள் மாண்டுபோகாமல் இருப்பதற்கு இந்தக் கருப்பை உதவலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *