வாழ்வியல்

போலி ரூபாய் நோட்டுகளை கட்டுப்படுத்த ஒளிரும் பாதுகாப்பு மை

அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்துடன் இணைந்து சமீபத்தில் ஒளி பாதுகாப்பு மையை கண்டுபிடித்தது. போலி நாணயத்தாள்களுக்கு இந்த மை பயன்படுத்தப்படும். மேலும் இது வெளிச்சத்திற்கு வெளிப்படும் போது இரண்டு வண்ணங்களைக் காட்டுகிறது.

இந்த மையை பயன்படுத்தி போலி ரூபாய் நோட்டுகளை கண்டறியலாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *