வாழ்வியல்

பதின்ம வயதினரின் உளவியல் ஆராய்ச்சி

பதின்ம வயதினரின் உளவியல் ஆராய்ச்சி : அவர்களுக்கு மேலாண்மை திறன்களை கற்பிப்பதற்கான வழிகள் என்ன?

உளவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களின் அறிவுரைப்படி பதின்ம வயதினருக்கு ( 12 வயது முதல் 19 வயது வரை) மேலாண்மை திறன்களை கற்பிப்பதற்கான வழிகள் என்ன? ஆக்கிரமிப்பு நடத்தை மற்றும் கோபம் பிரச்சினைகள் உறுதியற்ற தன்மையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. உங்கள் பதின்ம வயதினரை சரியான விதத்தில் பேசுவதை எப்படிக் கற்பிப்பது?

மற்றவரின் உரிமைகளை மீறாமல் தன் திறமையையே காட்டுவதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி பேசுங்கள். உங்கள் பதின்ம வயதினரின் சிக்கல்களைப் படியுங்கள், சிக்கல்களைத்தீர்க்க கற்றுக்கொடுங்கள்.

கோபத்தின் உடல் எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை அடையாளம் காண உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள்.

குழந்தைகள் பெரும்பாலும் தங்கள் கோபத்தை உயர்த்தும்போது உணர்வதில்லை. அவர்கள் தங்களைத் தாங்களே கோபப்படுத்திக் கொள்ள உதவுகிறார்கள், ஆனால் அவர்களை அதிலிருந்து மீட்டு சமநிலைக்கு கொண்டுவர வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *