வாழ்வியல்

நேரடியாக புரதங்களை உயிரணுக்களில் செலுத்தும் முறை; தமிழ் விஞ்ஞானி கண்டுபிடிப்பு

நேரடியாக புரதங்களை உயிரணுக்களில் செலுத்தும் நவீன முறையை கோவிந்தசாமி முகேஷ் என்கிற தமிழ் விஞ்ஞானி கண்டுபிடித்துள்ளார்.

பெங்களூருவின் இந்திய அறிவியல் கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் (IISC) புரதங்களை நேரடியாக பாலூட்டிகளின் அணுவுக்குள் செலுத்தும் ஒரு நவீன முறையைக் கையாண்டுள்ளனர்.

புரதங்கள் பெரிய மூலக்கூறுகள். ஆகையால் அவை அணுக்களுக்குள் தானாக உள்ளே நுழைய முடியாது. ஆகையால் கோவிந்தசாமி முகேஷ் தலைமையிலான குழு புரதத்தில் உள்ள ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவுக்கு பதிலாக ஒரு அயோடின் அணுவை சேர்த்துள்ளது, இதன் மூலம் அணுக்களில் உள்ள புரதம் ஆறு மடங்கு அதிகரிக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *