வாழ்வியல்

நானோ தொழில்நுட்பம் அல்லது மீநுண் தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன ?

நானோ தொழில்நுட்பம்(Nanotechnology) அல்லது மீநுண் தொழில்நுட்பம் என்பது அணு, மூலக்கூறு, மீமூலக்கூறு அளவில் பொருள்களைக் கையாளும் தொழிற்கலை ஆகும்.

பரவலாக இன்று அறியப்படும் தொடக்கநிலை மீநுண் தொழில்நுட்பம்[1][2] சில குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்ப இலக்குகளை ஒட்டியது.

இதன்படி பெரிய அளவிலான பொருள்களையோ கருவிகளையோ செய்ய துல்லியமாக அணு அளவிலும் மூலக்கூறு அளவிலும் பொருள்களைக் கையாண்டு செய்யும் முறையே மீநுண் தொழில்நுட்பம் ஆகும். இது இப்போது மூலக்கூற்று மீநுண் தொழில்நுட்பம் எனப்படுகிறது.

பிறகு, மிகவும் பொதுவான விளக்கம் ஒன்றை அமெரிக்கத் தேசிய மீநுண் தொழில்நுட்ப முன்முயற்சியகம் தந்தது.

இதன்படி மீநுண் தொழில்நுட்பம் என்பது குறைந்தது ஒரு பருமானத்தில் 1 முதல் 100 நானோ மீட்டர்களில் ஒன்றைக் கையாளும் திறம் கொண்ட நுட்பமாக வரையறுக்கப்பட்டது.

இந்த வரையறையின்படி பொருளின் பரும அளவு மிகக்குறைவாக இருப்பதால் குவைய இயக்கவியல் (குவாண்டம் இயக்கவியல்) விளைவுகள் மிகநன்கு செயல் படுவதைக் காணக்கூடியதாக இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *