வாழ்வியல்

நச்சுத் தன்மையிலிருந்து நறுமணமுள்ள வாசனைக் கலவைகளை பிரிக்கும் யுக்தி கண்டுபிடிப்பு

பாக்டீரியாவை பயன்படுத்தி நச்சுத்தன்மையிலிருந்து நறுமணமுள்ள கலவைகளை பிரிக்கும் யுக்தியை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தனர்.

பெட்ரோலியம் பொருட்களால் மாசுபட்ட மண்ணிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பாக்டீரியத்தின் தனித்துவமான திரிபுகளைப் பயன்படுத்தி, ஐ.ஐ.டி பம்பாய் ஆராய்ச்சியாளர்கள், சுற்றுசூழல் நச்சுத்தன்மையிலிருந்து, பென்சோயேட் (சோடியம் பென்சோயேட் உணவுப் பாதுகாப்பிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது), பென்சில் ஆல்கஹால் மற்றும் நாப்தலைன் போன்றவற்றை பிரித்தெடுக்கும் யுக்தியை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *