வாழ்வியல்

செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழ ஏற்ற 2 பழைய தாவரங்கள்!

செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிர் வாழ்வதற்கு ஏற்ற கடினமான, இரண்டு தாவர வகைகளை ஜெர்மனி விஞ்ஞானிகள் அடையாளம் கண்டனர்.

சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் அண்டார்டிகாவில் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட கற்பாசிகள் (Lichens) மற்றும் நீலப்பசும் பேக்டீரியா (Cyanobacteria) என்ற இரண்டு தாவரங்கள், செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழ தகுதி உள்ளவை என்று கூறுகிறார்கள். இதில் ஆச்சர்யம் ஏதும் இல்லை.

இந்த ஆதிகால தாவரங்கள், அதில் உயிர்வாழ முடியுமா என பரிசோதனை செய்வதற்காக – கடுமையான சூரிய வெப்பம், வெப்ப நிலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள், அதிக அளவிலான உலர்ந்த நிலை மற்றும் குறைவான காற்றழுத்தம் – போன்ற செவ்வாய் கிரகத்தின் சூழ்நிலைகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கினர்.

இதன் மூலம், என்ன முடிவு கிடைத்தது எனில், இந்தத் தாவர இனங்கள் உயிர் பிழைத்திருந்தது மட்டுமின்றி, ஒளிச் சேர்க்கை செய்தல் மற்றும் வழக்கமான தாவர செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து நடக்கின்றன என்பதையும் கண்டறிந்தார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *