வாழ்வியல்

சனிக்கிரகத்தின் வண்ண வளையங்கள் படிப்படியாக குறைந்து வருவதாக நாசா விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு

சனிக்கிரகத்தின் சிறப்பம்சம் அதைச் சுற்றியுள்ள வண்ண வளையங்கள் ஆகும். பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாயேஜெர் செயற்கைக் கோள்கள் மூலம் பெறப்பட்ட புகைப் படங்களையும் தற்போதைய தொலைகாட்டி புகைப் படங்களையும் ஒப்பிடும்போது சனிக்கிரகத்தின் வளையங்கள் படிப்படியாக குறைந்து வருவதாக நாசா விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்து தெரிவித்துள்ளனர்.

சனிக்கிரகத்தின் வளையங்கள் பனித் துகள்களாலும் பாறை துகள்களாலும் ஆனது. இவை சுமார் 100 மில்லியன் வருடங்கள் பழமையானது. சூரிய ஒளியில் உள்ள புறஊதாக் கதிர்கள் அதன் மீது படும்போது அவை மின்னேற்றம் அடைகின்றன. இதனால் துகள்களின் மைய நீக்க விசைக்கும் சனியின் ஈர்ப்பு விசைக்கும் இடையிலுள்ள சமநிலை அயனாக்க மடைந்த துகள்களின் மின்னேற்றத்தினால் சீர்குலைகிறது.

எனவே துகள்கள் சனிக் கிரகத்துக்கு உள்ளே வேகமாக இழுக்கப்படுகின்றன. எதிர்காலத்தில் சனிக் கிரகத்தின் வளையங்கள் மறைந்துவிடும் எனவும் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வியாழன் கிரகம் வளையங்களை கொண்டிருந்திருக்கலாம் எனவும் வியாழன் கிரகத்தின் அதிக எடை காரணமாக ஏற்படும் அதிக அதிக ஈர்ப்பு விசை வளையங்களை விரைவாக உள் இழுத்து இருக்கலாம் எனவும் விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *