வாழ்வியல்

ஏன் வானம் நீல நிறமாக தோற்றமளிக்கிறது?


அறிவியல் அறிவோம்


பகற்பொழுதில் ஏன் வானம் நீல நிறமாக தோற்றமளிக்கிறது?

சூரியனில் இருந்து வரும் ஒளியானது பூமியின் வளிமண்டலத்தினை அடையும் போது வளிமண்டலத்திலுள்ள மூலக்கூறுகளால் ஒளியானது அனைத்து திசைகளிலும் சிதறடிக்கப்படுகிறது. சூரிய ஒளியில் உள்ள ஏழு நிறங்களான வைலட், இண்டிகோ, நீலம் , பச்சை, மஞ்சள், இளஞ்சிவப்பு, சிவப்பு ஆகியவற்றில் உள்ள நீல நிற ஒளியானது மிக அதிகமாக சிதறடிக்க படுவதால் பகலில் வானம் நீல நிறமாக தோற்றமளிக்கிறது.

ஆனால் இரவு நேரத்தில் பூமியின் மீது சூரியனின் ஒளி விழாததால் ஒளி சிதறடிக்க படுவதில்லை. எனவே வானம் இருளாக தோன்றுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.