வாழ்வியல்

எலக்ட்ரானிக் முறையில் நறுமணம் அனுப்பும் கருவி கண்டுபிடிப்பு

எலக்ட்ரானிக் முறையில் நறுமணம் அனுப்பும் கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

காஷ்மீரீன் ஸ்ரீநகரைச் சேர்ந்த இத்ரீஸ்-உல்-ஹக் பெய்க் (26) என்ற இளம் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரானிக் மூலம் நறுமணத்தை அனுப்பும் கருவியை கண்டுபிடித்துள்ளார்.

இக்கருவிக்கு “அரோமா டிரான்ஸ்பர் டிவைஸ் (ஏடிடி)” என அவர் பெயரிட்டுள்ளார். ஒருவர் ஏதாவது ஒரு நறுமணத்தை வெகுதொலைவில் இருக்கும் மற்றொருவருக்கு இக்கருவி மூலம் அனுப்ப முடியும். இதில் உள்ள சென்சார் கருவிகளின் அலைக்கற்றை பகுப்பாய்வு தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு நறுமணத்தில் உள்ள 3 முக்கிய தனிமங்களான ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன், கார்பன் ஆகியவற்றின் கட்டமைப்பை மின் அலைகளாக மாற்றி இந்த கருவி அனுப்புகிறது. மற்றொரு இடத்தில் உள்ள ஏடிடி கருவி அந்த மின் அலைகளை தகவலாக மாற்றும். அதை ஓபன் செய்தால் அங்குள்ள காற்றில் இருக்கும் ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன், கார்பன் தனிமங்களை மின் அலைகளாக அனுப்பப்பட்ட தொகுப்பில் உள்ள நறுமணத்தை கிரகித்து அந்த இடத்தையே மணக்க செய்யும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *