வாழ்வியல்

எரிமலை மணல் கொண்டு ரோமர்கள் உருவாக்கிய கண்ணாடி

கண்ணாடி ஊதுதல், பைஞ்சுதை உரோமர்களின் குறிப்பிடத்தக்க கண்டுபிடிப்புகளாகும். எரிமலை மணல்கொண்டு உரோமர்கள் உருவாக்கிய பைஞ்சுதை, போர்த்துறையில் மேம்பட்ட கவண் கருவிகள், விற்கருவிகள் போன்றவையும் மாழையியலில் உட்புறம் வெறுமையான வெண்கல வார்ப்புகளும் நில அளவைகளுக்கான கருவிகளும் கிரேக்கரின் பங்களிப்புகளாகும். கலங்கரை விளக்கங்கள், அறிவியல் முறையில் கணக்கிடப்பட்டு இருபுறமும் துளையிடப்பட்டமைந்த ஊடுவழி (யூபாலினோஸ் ஊடுவழி), கப்பல் பராமரிப்பு துறைகள், குழாய்கள் போன்றவையும் இக்காலத்தவையாம்.

மேலும் சுழல்படிகள், சங்கிலி செலுத்துகை, இரு புள்ளிகளிடையே நீளத்தை அளக்க காலிப்பர்கள், நீர் தூற்றிகள் ஆகியனவும் கிரேக்கர்களின் பங்களிப்பே. பிரான்சிலுள்ள ஓர் உரோமானிய கால்வாய்ப் பாலம்

உரோமானியர்கள் மேம்பட்ட வேளாண்மை, இரும்புத் தொழில், தனிநபர் சொத்துக்கு சட்ட முறைமைகள், மேம்பட்ட கல் கட்டிடக்கலை, சாலை அமைப்பு, போரிய பொறியியல், குடிமைசார் பொறியியல், ஆடை தயாரித்தல் போன்றவற்றில் முன்னோடிகளாகத் திகழ்ந்தனர்.

பல சிறந்த கட்டமைப்புக்களை, விளையாட்டரங்குகள், கால்வாய்ப் பாலங்கள், பொது குளியலறைகள், வளைவுப் பாலங்கள், துறைமுகங்கள், ஏரிகள், அணைகள், கோபுரங்களும் விமானங்களும் தங்கள் பேரரசெங்கும் கட்டினர். மேலும் நூற்களை சிறுபிரிவுகளாகத் தைத்து பின்னர் அவற்றை ஒன்றாக இணைக்கும் கோடெக்ஸ் முறைமை, கண்ணாடி ஊதுதல், பைஞ்சுதை உரோமர்களின் குறிப்பிடத்தக்க கண்டுபிடிப்புகளாகும். எரிமலை மணல் கொண்டு உரோமர்கள் உருவாக்கிய பைஞ்சுதை 2000 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னரும் சிறப்பாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *