வாழ்வியல்

இந்தியாவின் முதல் விமானந்தாங்கி கப்பல் பெருமை மிகு ஐஎன்ஸ் விக்ராந்த்


அறிவியல் அறிவோம்


இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் முதல் விமானந்தாங்கி கப்பல் ஐஎன்ஸ் விக்ராந்த் ஆகும் .இந்த விமானந்தாங்கி கப்பல் ஆனது கொச்சி கடற்படைத் தளத்தில் கட்டப்பட்டது.

இந்தியா தயாரித்துள்ள முதல் விமானந்தாங்கி போர்க்கப்பலான ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த், இது இந்த ஆண்டு நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டு கற்படையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விமானந்தாங்கி கப்பல் இந்தியாவின் பெருமை; சுயசார்பு இந்தியாவின் சிறந்த உதாரணம் என்பது நமக்கு பெருமை.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *