வாழ்வியல்

ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி உலக நலவாழ்வு தினம்

1948ம் ஆண்டு உலக நலவாழ்வு நிறுவனத்தின் முதல் கூட்டம் அமைக்கப்பட்டபோது ஏப்ரல் ஏழாம் தேதியை உலக நலவாழ்வு தினமாகக் கொண்டாடவேண்டும் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது. அதன் படி 1950ம் ஆண்டு முதல் இந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

உலக நலவாழ்வு நிறுவனம் ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஒவ்வோர் முழக்கத்தை முன்வைத்து உலக நலவாழ்வு தினம் கொண்டாடுகிறது. இந்த ஆண்டைய அதன் முழக்கம். உடல் நலத்தில் சேமிப்பைச் செலுத்துங்கள், பாதுகாப்பான எதிர்காலம் வாய்க்கும் என்பது.

கடந்த ஆண்டு நலவாழ்வுக்காய் ஒன்றுபடுவோம் என்றும் அதற்கு முந்தைய ஆண்டு தாய் சேய் நல ஆண்டாகவும் அதற்கு முந்தைய ஆண்டு சாலை பாதுகாப்புக்கு எனவும் ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஒவ்வோர் முழக்கம் முன்வைக்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *